Kwalifikacyjne

 

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KIEROWNIKÓW CENTRALNYCH STERYLIZATORNI I OSÓB NADZORUJĄCYCH WYTWARZANIE STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH ORAZ INNYCH ZAKŁADACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH

 

Celem kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatornii i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji pracy w centralnej sterylizatorni, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych, w tym sprawowania nadzoru nad przygotowaniem sterylnych wyrobów medycznych oraz przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do prowadzenia zajęć w szkołach medycznych, kursach dokształcających i specjalistycznych, specjalizacjach, w programie których zawarto teorię i praktykę dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

  • posiadające wykształcenie wyższe i 3 – letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
  • posiadające wykształcenie średnie i 6 – letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
  • posiadające wykształcenie wyższe lub średnie ubiegające się
    o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatornii lub osoby nadzorujące wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych , które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji
    i dezynfekcji.

 Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację  kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów   leczniczych wynosi – 327 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 287 godzin – realizowane będą podczas sesji sobota-niedziela, piątek- sobota- niedziela
  • zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych dziennie wg ustalonego harmonogramu.

szczegółowe informacje…

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY.pdf